Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Uygulamalı Etik Merkezi (UEAM) 28-29-30 Kasım 2018 tarihlerinde 3. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi’ni düzenleyecektir. Birincisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından 2001 yılında, ikincisi Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun da katkılarıyla yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından 2006 yılında düzenlenmiş olan Uygulamalı Etik Kongrelerinden bu yana, güncel etik sorunların çok daha karmaşıklaştığı açıktır. Bilim ve teknoloji alanında hızla devam eden gelişmeler ve sosyal yaşamdaki dönüşümlerle birlikte, etik sorulara yanıt arayışı kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu gelişmelerin insan ve çevre üzerindeki etkilerinin etik boyutlarını saptamak ve değerlendirmek başta felsefeciler olmak üzere tüm araştırmacıların sorumluluğundadır. 3. Uygulamalı Etik Kongresi’nde bilim, teknoloji, insani ve sürdürülebilir gelişim gibi alanlarda beliren etik sorunları felsefi boyutlarıyla ele almanın yanı sıra, ülkemizde uygulamalı etik alanında yapılan çalışmaların bir araya getirilmesini ve öncelikli sorunlarımızın saptanmasını amaçlamaktayız.

Sınırlandırıcı olmamakla birlikte aşağıda önerdiğimiz konu başlıklarında katkı sağlayacak araştırmacıları kongremize davet ediyoruz.

Konu Başlıkları:

Bilim ve Teknoloji Etiği

Bilişim ve iletişim teknolojileri, robotik, yapay zekâ, askeri teknolojiler gibi alanlardaki gelişmeler ve bunlara yön veren bilimsel çalışmaların etkisiyle ortaya çıkan ve gelecekte ortaya çıkacak etik problemler.

Sorumlu Araştırma ve Yenilik (İnovasyon)

Günümüzde önemi giderek artan ve karmaşıklaşan bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme süreçlerinde dürüstlük (integrity), etik bilincin artırılmasına yönelik eğitimler, toplumun her kesiminin bu süreçlere katılımı, sosyal sorumluluk, sorumlu tasarım, üniversitelerde ve şirketlerde güç ilişkileri gibi konularla birlikte iş etiği, meslek etiği ve araştırma etiği.

Küreselleşme, Kimlik, Kültür

Gerek etkileri gerekse olası çözümleri küresel boyutta olan sürdürülebilir kalkınma, göçmenlik, terör, savaş, toplumsal cinsiyet, ırk, yaş, sınıf, uyruk, engelsiz-bedenlilik, cinsel yönelim ve etnisite tabanlı ayrımcılık ve eşitsizlik gibi konulara ilişkin etik problemler.

Tıp Etiği ve Biyoetik

Tıp Etiği alanında uzun bir geçmişe sahip olmasına karşın güncelliğini yitirmeyen kürtaj ve ötanazi gibi konuların yanı sıra kök hücre, genetik yapı değiştirme, insan geliştirme (human enhancement), gıda üretim teknolojileri gibi alanlardaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni etik problemler.

 

Bağlantılar

ODTÜ | ODTÜ Felsefe Bölümü | Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi

Kongre Afişi


ÖNEMLİ TARİHLER

 • Bildiri Özeti Teslim Tarihi:
  1 Eylül 2018
 • Bildiri Değerlendirme Sonuçları:
  15 Ekim 2018
 • Kongre Programının İlanı:
  1 Kasım 2018
 • Bildiri Özetleri Kitapçığı:
  2018
 • Seçki Elektronik Bildiriler Kitabı:
  2019